Bengt Hägglund

Vilken verklighet är det som den kristna tron hänvisar till och har sin förankring i? Naturligtvis finns det mer än ett svar på denna fundamentala fråga. Det som förenar de tre studierna i Tro och ...

En dogmhistorisk översikt där huvudvikten läggs vid de teologiska problem som under olika epoker och hos olika auktorer stått i förgrunden.

Denna Uplaga, som är den Femte på Swenska Språket...

Introduktion i dogmatikens huvudfrågor för studenter och andra intresserade av kristendomens grundsatser.

Arndt, Johann Fyra Anderika Böcker Om En San Christendom,.

Arndt, Johann Fy...