Juridik

Kunskap om EU:s grundläggande rättskällor, den s.k. primär rätten, har avgörande betydelse för förståelsen av EU-rätten. Genom primärrätten skapas ramen för EU:s rättssystem och de konstitutionella...

EU:s lagstiftning på miljöområdet är omfattande. Den har stor betydelse för innehållet i den svenska lagstiftningen. Vissa EU-regler utgör minimistandard för de svenska miljökraven, andra anger mer...

Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessi...

I en alltmer globaliserad värld är folkrätten en disciplin av växande betydelse. För att möjliggöra samexistens och underlätta ett allt intensivare samarbete har stater utvecklat regler på en mängd...

Sture Bergwall, alias Thomas Quick, erkände 39 mord och dömdes för åtta av dem innan han år 2002 avbröt sin terapi och slutade samarbeta med polisen.

Sedan domarna avslöjats som århundradets...

Förslag: För att hindra intressekonflikter när statsråd och statssekreterare byter jobb ska det införas en ny lag. Den innebär en skyldighet att i förväg till en särskild nämnd anmäla alla nya jobb...

I denna bok redogör Tom Riese för det offentliga regelverk som styr försäkringsförmedling och för de riktlinjer som Finansinspektionen har ställt. Boken behandlar lagen om försäkringsförmedling (SF...

I NJA I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publice...

Juridikens begrepp har blivit ett oumbärligt hjälpmedel, både inom den juridiska utbildningen och i olika verksamheter där det är viktigt att förstå rättsliga sammanhang. Det intensiva förändrings...

Detta är den tredje boken i en serie om tre. Medierätt 1-3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra olika medi...

I januari 2004 mördas en kvinna brutalt i ett litet svenskt samhälle, och hennes granne förs till sjukhus med livshotande skador. Under de följande månaderna rullas ett osannolikt svartsjukedrama u...

Idag har lojalitetsplikt blivit en del av den avtalsrättsliga verkligheten. Den åberopas och tillämpas alltmer i domstols- och skiljeförfaranden. Den tidigare vaga lojalitetsplikten har konkretiser...

Juridisk ordbok omfattar cirka 5.

800 ord med juridisk anknytning. Urvalet av ord täcker centrala och praktiskt användbara ord och begrepp inom juridikens olika områden. Därutöver innehåller ...

Bokpresentation I samband med Stig Strömholms avgång från professuren i civilrätt med internationell rätt vid Uppsala universitet och samtidigt från sin tjänst som universitetets rektor hyllade Jur...

Detta är den andra boken i en serie om tre. Medierätt 1-3 tar tillsammans ett helhetsgrepp på mediejuridiken genom att fokusera på sådana lagar och regler som reglerar innehållet i våra medier. Med...

Det här är en handbok för alla som handskas med upphovsrättsligt material som filmer, musik, bilder och texter på Internet. Målsättningen är att du efter att ha läst boken ska förstå vad upphovsrät...

Frågor kring medicinsk juridik är vanliga inom hälso- och sjukvården. Det är därför mycket viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att inhämta tillräckliga kunskaper inom detta område. Denna tredj...

Reception och växel: 011-495 80 00. Address: Nordstugan 1, SE-670 40 ÅMOTFORS, Sweden. Anna Skipper - Kostexpert, Nyttokock och Coach -- undersöker tv. Många barn får tyvärr aldrig rätt diagno...

I boken Synlig men ändock osynlig - om barn till utvecklingsstörda föräldrar tar författarna upp ett bland de svåraste ärenden man har att arbeta med inom socialtjänsten enligt deras mening. De har...

Upphandla för utveckling är en bok i serien Digital skola - från vision till verklighet. Den vänder sig i huvudsak till skolledare, rektorer, IKT-pedagoger som har övergripande ansvar för skolans d...