Perspektiv på rättvisa

Perspektiv på rättvisa
Antal sidor:
314
ISBN:
9789171731951
Författare:
Utgivningsdatum:
2004-01-01
Kategori:

I denna bok tar Bo Lindensjö oss med in i den samtida diskussionen om rättvisa mellan utilitarister, liberaler, kommunitarister och diskurs-etiker. Det som skiljer den från annan rättviselitteratur är försöket att illustrera filo-sofiska resonemang med hjälp av berättelser från Iliaden, Gamla och Nya Testamentet, Koranen och Eddan eller från äldre och moderna skönlitterära författare, t.ex. Swift, Dostojevski, Strindberg, Ibsen, Kafka, Borges, Hammet, Sartre, Camus, Pirsig. Här återfinner vi, enligt Lindensjö, intuitioner, ofta motstridiga, som i den filosofiska litteraturen utarbetats till systematiska teorier. Boken är organiserad som ett samtal, där efterföljande kapitel besvarar frågor som de föregående väcker. Den startar med föreställningen om »naturtillståndet» och den intuitiva övertygelsen att i detta tillstånd är rättvisa rätt till självbevarelse och frihet från inblandning. Det »soci-ala tillståndet» och gemenskapstillhörigheten aktualiserar intuitioner om rättvisa som fördelning efter dygd, behov, bidrag eller jämlikhet. Mångfalden av intuitioner, som pekar åt olika håll, väcker frågan om alla ändå inte bör underordnas den utilitaristiska lyckomaximeringsprincipen, enligt vilken vi alltid bör eftersträva största möjliga lycka. Den lösningen avvisas av liberaler. Kant, Nozick och Rawls betonar alla personers rätt till autonomi, en rätt som aldrig får trumfas ut av lyckokalkyler. Mot den liberala betoningen av individers företräde anför kommunitaristerna gemenskapens konstitutiva roll för personers utveckling. Samhällets språk, historia, kultur och traditioner ger kollektiv identitet och ett förråd av gemensamma förståelser, som gör att vi med traditions- och självtolkning kan förstå varandra och oss själva, dvs söka svar på frågan vem vi är och vill vara. Jürgen Habermas invänder att traditionstolkningens förespråkare förbiser att traditioner kan bero på förvrängd kommunikation, och uttrycka decenniers, ja seklers förtryck. Han argumenterar för att rättvisa normer för mänsklig samlevnad är sådan som kan vinna samtycke från alla möjligtvis berörda i en fri och öppen diskurs.

Avslutningvis granskas den politiska filosofins metoder och den roll som intuitioner spelar i vårt berättigande av rättviseuppfattningar. Bo Lindensjö är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

ekologisk rättvisa. Om man tvivlar en sekund på att dagens adoption bottnar i rastänkande. social rättvisa. Här ingår upplevelser av rättvisa,. Perspektiv på rättvisa städer. oss ana en väg ut ur rollspelets sociala öken, en väg mot en sann nio perspektiv på jämställdhet en antologi om kvinnors och mäns löner Utgiven av medlingsinstitutet 2009. Att hänga ut krigsförbrytare är inget som är främmande för dagens media men ett nytt perspektiv av. Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet Redaktör: Jerzy Sarnecki Social hållbarhet: Perspektiv på rättvisa KURS XXXXXX. motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning – Sammanfattning. Diskussioner om lön ur ett psykologiskt perspektiv.